Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

app. (appendix)
부록
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
aprox. (aproximativ)
대략
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Bibliografie - nu se prescurtează
참고 문헌 목록
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
cca (circa)
대략
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
cap. (capitol)
제 (숫자 ex. 1) 장
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
col. (coloană)
세로줄
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Disertaţie - nu se abreviază
논문
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
n.t. (nota traducătorului)
편집
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
ex. (exemplu)
예,
Ορισμός ενός παραδείγματος
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
특히,
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera/caetera-lat.)
등...
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
adică
즉,
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inclusiv - nu se abreviază
... 포함
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
주의
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p./pg. (pagina)
p.
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (paginile)
pp.
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
pref. (prefaţă)
서두
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
ed. (editat de)
(홍길동) 지음
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
red. (redactor)
(홍길동) 개정
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
reed. (reeditarea)
재판본
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trad. (tradusă de)
(홍길동) 번역
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volumul/tomul)
제 (몇) 판
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας