Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

app. (appendix)
app.(附录)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
aprox. (aproximativ)
approx.(大约)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Bibliografie - nu se prescurtează
bibliog.(引用来源)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
cca (circa)
ca.(大约)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
cap. (capitol)
ch.(章)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
col. (coloană)
col.(柱)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Disertaţie - nu se abreviază
diss.(论文)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
n.t. (nota traducătorului)
ed.(编辑)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
ex. (exemplu)
e.g.(例如)
Ορισμός ενός παραδείγματος
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
esp.(尤其是)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera/caetera-lat.)
etc.(等等)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figura)
fig.(图表)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
adică
i.e.(既)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inclusiv - nu se abreviază
incl.(包括)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p./pg. (pagina)
p.(页)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (paginile)
pp.(页)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
pref. (prefaţă)
pref.(前言)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
ed. (editat de)
pub.(由...出版)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
red. (redactor)
rev.(由...修改)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
reed. (reeditarea)
rpt.(转载)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trad. (tradusă de)
trans.(由...翻译)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volumul/tomul)
vol.(卷)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας