Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
aprox. (aproximadamente)
대략
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
cerca
대략
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
col. (coluna)
세로줄
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dissertação
논문
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
ed. (edição)
편집
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
p.ex. (por exemplo)
예,
Ορισμός ενός παραδείγματος
especialmente
특히,
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera)
등...
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
i.e. (id est)
즉,
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incluindo
... 포함
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
주의
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (página)
p.
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (páginas)
pp.
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
prefácio
서두
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
revisado por
(홍길동) 개정
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
reimpresso
재판본
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volume)
제 (몇) 판
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας