Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

aneks
app.(附录)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ok. (około)
approx.(大约)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliografia
bibliog.(引用来源)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
circa
ca.(大约)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
rozdz. (rozdział)
ch.(章)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolumna
col.(柱)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dysertacja
diss.(论文)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
pod red. (pod redakcją)
ed.(编辑)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
np. (na przykład)
e.g.(例如)
Ορισμός ενός παραδείγματος
szczególnie
esp.(尤其是)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.(等等)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
rys. (rysunek)
fig.(图表)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
tj. (to jest)
i.e.(既)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
wliczając
incl.(包括)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
nb. (notabene/nota bene)
N.B.(注意)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
str. (strona)
p.(页)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
str. (strony)
pp.(页)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
wstęp/przedmowa
pref.(前言)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
wyd. (wydawnictwo)
pub.(由...出版)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
korekta
rev.(由...修改)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
przedruk
rpt.(转载)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
tłum. (tłumaczenie)
trans.(由...翻译)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
t. (tom)
vol.(卷)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας