Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

bijl. (bijlage)
Appendice
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ong. (ongeveer)
ca. (circa)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
hst. (hoofdstuk)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolom
Colonna
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dissertatie
Dissertazione di laurea
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bew. (bewerkt door)
A cura di
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Ορισμός ενός παραδείγματος
bijz. (bijzonder)
Specialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)/cioè
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl. (inclusief)
incl. (incluso)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (pagina)
p. (pagina)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (pagina´s)
pp. (pagine)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
voorwoord
Prefazione/Preambolo
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
uitg. (uitgegeven door)
Pubblicato da
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
herz. (herzien)
n.d.A. (nota dell'autore)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
herdr. (herdruk)
Opera ristampata
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
vertaald door
Tradotta da
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας