Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

bijl. (bijlage)
ap. (apéndice)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximadamente)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibl. (bibliografie)
bibl. (bibliografía)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
circ. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
hst. (hoofdstuk)
cap. (capítulo)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolom
col. (columna)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dissertatie
disertación
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bew. (bewerkt door)
editado por
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
bijv. (bijvoorbeeld)
p. ej. (por ejemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
bijz. (bijzonder)
especialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
enz. (enzovoort)
etc. (etcétera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.w.z (dat wil zeggen)
es decir,...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl. (inclusief)
incl.
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (pagina)
p. (página)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (pagina´s)
pp. (páginas)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
voorwoord
Prefacio
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
uitg. (uitgegeven door)
publicado por
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
herz. (herzien)
revisado por
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
herdr. (herdruk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
vertaald door
traducido por
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
jg. (jaargang)
t.
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας