Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

app.(附录)
annexe
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
approx.(大约)
approx. (approximativement)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliog.(引用来源)
biblio. (bibliographie)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca.(大约)
env. (environ)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
ch.(章)
ch. (chapitre)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
col.(柱)
col. (colonne)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
diss.(论文)
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
ed.(编辑)
éd. (édition)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
e.g.(例如)
ex. (exemple)
Ορισμός ενός παραδείγματος
esp.(尤其是)
spéc. (spécialement)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc.(等等)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig.(图表)
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
i.e.(既)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl.(包括)
incl. (incluant)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p.(页)
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp.(页)
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
pref.(前言)
préf. (préface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
pub.(由...出版)
éd. (édité par)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
rev.(由...修改)
rev. (revu par)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
rpt.(转载)
réimp. (réimpression)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trans.(由...翻译)
trad. (traduit par)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol.(卷)
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας