Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Appendice
bijl. (bijlage)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ca. (circa)
ong. (ongeveer)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Bibliografia
bibl. (bibliografie)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
hst. (hoofdstuk)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Colonna
kolom
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Dissertazione di laurea
dissertatie
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
A cura di
bew. (bewerkt door)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
e.g. (exempli gratia)
bijv. (bijvoorbeeld)
Ορισμός ενός παραδείγματος
Specialmente
bijz. (bijzonder)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
enz. (enzovoort)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
i.e. (id est)/cioè
d.w.z (dat wil zeggen)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl. (incluso)
incl. (inclusief)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (pagina)
p. (pagina)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (pagine)
pp. (pagina´s)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Prefazione/Preambolo
voorwoord
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Pubblicato da
uitg. (uitgegeven door)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
n.d.A. (nota dell'autore)
herz. (herzien)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Opera ristampata
herdr. (herdruk)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Tradotta da
vertaald door
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας