Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Appendice
bilag
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ca. (circa)
ca. (cirka)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Bibliografia
bibliografi
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
ca. (cirka)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Colonna
kolonne
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Dissertazione di laurea
afhandling
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
A cura di
redigeret af
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Ορισμός ενός παραδείγματος
Specialmente
især
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figura)
fig. (figur)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (pagina)
side
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (pagine)
s. (sider)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Prefazione/Preambolo
indledning
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Pubblicato da
udgivet af
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Opera ristampata
genoptryk
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Tradotta da
oversat af
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volume)
bind
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας