Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

別表
aneks
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ok. (około)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
参考文献一覧
bibliografia
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
およそ
circa
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
rozdz. (rozdział)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolumna
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
学位論文
dysertacja
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
編さん
pod red. (pod redakcją)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
np. (na przykład)
Ορισμός ενός παραδείγματος
特に
szczególnie
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
rys. (rysunek)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
すなわち
tj. (to jest)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
含めて
wliczając
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
注意
nb. (notabene/nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p.(ページ)
str. (strona)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
序論
wstęp/przedmowa
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
(人物名)編
korekta
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
再版
przedruk
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
t. (tom)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας