Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ap. (apendico)
ek
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
proks. (proksimume)
tahmini/ yaklaşık
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliog. (bibliografio)
Bibliyografi/ Kaynakça
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ĉi. (ĉirkaŭ)
aşağı yukarı/ takribi
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
ĉa. (ĉapitro)
Bölüm/ ünite
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kol. (kolono)
kol. (kolon)/ sütun
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
dis. (disertacio)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
ed. (eldonita de)
tarafından düzeltildi
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
ekz. (ekzemplo)
ör./örn. (örneğin)
Ορισμός ενός παραδείγματος
prec. (precipe)
özellikle
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
ktp. (kaj tiel plu)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figuro)
fig. (figür)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
t.e. (tio estas)
yani
Ανάπτυξη μιας ιδέας
ink. (inkluzive)
kapsar/ dahil
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (notu bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (paĝo)
s. (sayfa)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pj. (paĝoj)
sayfalar
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
pref. (prefaco)
önsöz/ giriş
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
eld. (eldonita de)
yay. (yayımlandı)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
rev. (reviziita de)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
rep. (represo)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trad. (tradukita de)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volumo)
böl. (bölüm)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας