Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

παρ. (παράρτημα)
ap. (apéndice)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibl. (bibliografía)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
περ. (περίπου)
circ. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
κεφ. (κεφάλαιο)
cap. (capítulo)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
στήλη
col. (columna)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
διατριβή
disertación
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
επιμ. (επιμέλεια)
editado por
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
p. ej. (por ejemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
ειδ. (ειδικά)
especialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (etcétera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
δηλαδή,...
es decir,...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl.
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
σελ. (σελίδα)
p. (página)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
σελ. (σελίδες)
pp. (páginas)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Προτ. (πρόλογος)
Prefacio
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
δημοσιεύθηκε από
publicado por
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revisado por
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
ανατύπωση
reedición / nueva edición / reimpresión
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
μεταφράστηκε από
traducido por
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
τομ. (τόμος)
t.
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας