Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

bilag
ap. (apéndice)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliografi
bibl. (bibliografía)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (cirka)
circ. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
afsnit
cap. (capítulo)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolonne
col. (columna)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
afhandling
disertación
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
redigeret af
editado por
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
f.eks. (for eksempel)
p. ej. (por ejemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
især
especialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
osv. (og så videre)
etc. (etcétera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figur)
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
dvs. (det vil sige)
es decir,...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
incl.
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
side
p. (página)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
s. (sider)
pp. (páginas)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
indledning
Prefacio
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
udgivet af
publicado por
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
revideret af
revisado por
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
genoptryk
reedición / nueva edición / reimpresión
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
oversat af
traducido por
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
bind
t.
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας