Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

bilag
annexe
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ca. (cirka)
approx. (approximativement)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliografi
biblio. (bibliographie)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (cirka)
env. (environ)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
afsnit
ch. (chapitre)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolonne
col. (colonne)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
afhandling
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
redigeret af
éd. (édition)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemple)
Ορισμός ενός παραδείγματος
især
spéc. (spécialement)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figur)
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
dvs. (det vil sige)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
incl. (incluant)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
side
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
s. (sider)
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
indledning
préf. (préface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
udgivet af
éd. (édité par)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
revideret af
rev. (revu par)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
genoptryk
réimp. (réimpression)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
oversat af
trad. (traduit par)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
bind
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας