Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

bilag
app. (appendix)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliografi
bibliog. (bibliography)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (cirka)
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
afsnit
ch. (chapter)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
kolonne
col. (column)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
afhandling
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
redigeret af
ed. (edited by)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Ορισμός ενός παραδείγματος
især
esp. (especially)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figur)
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
side
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
s. (sider)
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
indledning
pref. (preface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
udgivet af
pub. (published by)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
revideret af
rev. (revised by)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
genoptryk
rpt. (reprint)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
oversat af
trans. (translated by)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
bind
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας