Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Ah. (Anhang)
ek
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ugf. (ungefähr)
tahmini/ yaklaşık
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Bibliyografi/ Kaynakça
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
K. (Kapitel)
Bölüm/ ünite
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Spalte
kol. (kolon)/ sütun
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Diss. (Dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bearb. (bearbeitet von)
tarafından düzeltildi
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
z.B. (zum Beispiel)
ör./örn. (örneğin)
Ορισμός ενός παραδείγματος
bes. (besonders)
özellikle
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
usw. (und so weiter)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Abb. (Abbildung)
fig. (figür)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.h. (das heißt)
yani
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
S. (Seite)
s. (sayfa)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
S. (Seiten)
sayfalar
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Vorw. (Vorwort)
önsöz/ giriş
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
hg. (herausgegeben von)
yay. (yayımlandı)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
geä. (geändert)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Nachdr. (Nachdruck)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
übersetzt von
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Jg. (Jahrgang)
böl. (bölüm)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας