Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Ah. (Anhang)
ap. (apéndice)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ugf. (ungefähr)
aprox. (aproximadamente)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
bibl. (bibliografía)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
circ. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
K. (Kapitel)
cap. (capítulo)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Spalte
col. (columna)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Diss. (Dissertation)
disertación
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bearb. (bearbeitet von)
editado por
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
z.B. (zum Beispiel)
p. ej. (por ejemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
bes. (besonders)
especialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
usw. (und so weiter)
etc. (etcétera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Abb. (Abbildung)
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.h. (das heißt)
es decir,...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
incl.
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
S. (Seite)
p. (página)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
S. (Seiten)
pp. (páginas)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Vorw. (Vorwort)
Prefacio
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
hg. (herausgegeben von)
publicado por
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
geä. (geändert)
revisado por
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Nachdr. (Nachdruck)
reedición / nueva edición / reimpresión
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
übersetzt von
traducido por
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Jg. (Jahrgang)
t.
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας