Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Ah. (Anhang)
ملحق
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ugf. (ungefähr)
تقريبا
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
الببليوغرافيا
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
حوالي
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
K. (Kapitel)
فصل
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Spalte
عمود
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Diss. (Dissertation)
أطروحة
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bearb. (bearbeitet von)
التحرير
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
z.B. (zum Beispiel)
مثلا
Ορισμός ενός παραδείγματος
bes. (besonders)
خاصّةً
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
usw. (und so weiter)
إلخ. (إلى آخره)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Abb. (Abbildung)
شكل
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.h. (das heißt)
يعني
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
بما في ذلك
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
تنبيه
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
S. (Seite)
ًص. (صفحة)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
S. (Seiten)
صفحات
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Vorw. (Vorwort)
مقدمة
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
hg. (herausgegeben von)
الناشر
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
geä. (geändert)
راجعه
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Nachdr. (Nachdruck)
إعادة الطباعة
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
übersetzt von
ترجمة
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Jg. (Jahrgang)
مجلد
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας