Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Phụ lục
別表
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
Xấp xỉ
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Thư mục
参考文献一覧
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
vào khoảng
およそ
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
Chương
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Cột
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Luận án
学位論文
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
Biên tập (bởi)
編さん
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
VD:
Ορισμός ενός παραδείγματος
Đặc biệt (là)
特に
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
v.v... (vân vân)
etc.
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Biểu đồ
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
Tức là/Nghĩa là
すなわち
Ανάπτυξη μιας ιδέας
Bao gồm
含めて
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
Ghi chú
注意
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
tr. (trang)
p.(ページ)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
tr. (trang)
pp.(ページ 複数)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Lời tựa/Lời nói đầu
序論
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Tác giả
(人物名)出版
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
Hiệu chỉnh (bởi)
(人物名)編
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Tái bản
再版
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Người dịch
(人物名)訳
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Tập/Phần
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας