Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Phụ lục
app. (appendix)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
Xấp xỉ
approx. (approximately)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Thư mục
bibliog. (bibliography)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
vào khoảng
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
Chương
ch. (chapter)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Cột
col. (column)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Luận án
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
Biên tập (bởi)
ed. (edited by)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
VD:
e.g. (exempli gratia)
Ορισμός ενός παραδείγματος
Đặc biệt (là)
esp. (especially)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Biểu đồ
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
Tức là/Nghĩa là
i.e. (id est)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
Bao gồm
incl. (including)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
tr. (trang)
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
tr. (trang)
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Lời tựa/Lời nói đầu
pref. (preface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Tác giả
pub. (published by)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revised by)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Tái bản
rpt. (reprint)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Người dịch
trans. (translated by)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Tập/Phần
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας