Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ملحق
ap. (apéndice)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
حوالي
circ. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
فصل
cap. (capítulo)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
عمود
col. (columna)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
أطروحة
disertación
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
التحرير
editado por
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Ορισμός ενός παραδείγματος
خاصّةً
especialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
شكل
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
يعني
es decir,...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
بما في ذلك
incl.
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
تنبيه
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
ًص. (صفحة)
p. (página)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
صفحات
pp. (páginas)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
مقدمة
Prefacio
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
الناشر
publicado por
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
راجعه
revisado por
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
ترجمة
traducido por
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
مجلد
t.
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας