Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ملحق
app. (appendix)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
تقريبا
approx. (approximately)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliography)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
حوالي
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
فصل
ch. (chapter)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
عمود
col. (column)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
أطروحة
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
التحرير
ed. (edited by)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Ορισμός ενός παραδείγματος
خاصّةً
esp. (especially)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
شكل
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
يعني
i.e. (id est)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
بما في ذلك
incl. (including)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
تنبيه
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
ًص. (صفحة)
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
صفحات
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
مقدمة
pref. (preface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
الناشر
pub. (published by)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
راجعه
rev. (revised by)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
إعادة الطباعة
rpt. (reprint)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
ترجمة
trans. (translated by)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
مجلد
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας