Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

app. (appendix)
ek
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
approx. (approximately)
tahmini/ yaklaşık
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
bibliog. (bibliography)
Bibliyografi/ Kaynakça
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
ch. (chapter)
Bölüm/ ünite
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
col. (column)
kol. (kolon)/ sütun
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
ed. (edited by)
tarafından düzeltildi
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Ορισμός ενός παραδείγματος
esp. (especially)
özellikle
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
fig. (figure)
fig. (figür)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
i.e. (id est)
yani
Ανάπτυξη μιας ιδέας
incl. (including)
kapsar/ dahil
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p. (page)
s. (sayfa)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp. (pages)
sayfalar
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
pref. (preface)
önsöz/ giriş
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
pub. (published by)
yay. (yayımlandı)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
rev. (revised by)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
rpt. (reprint)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trans. (translated by)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας