Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

... on nähtävissä, että...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Aineisto viittaa siihen, että...
Dane te zdają się sugerować, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Luvut osoittavat, että...
Dane wykazują, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z danych wynika, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Kilka godnych uwagi wyników...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...był dodatnio skorelowany z...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Kuten ennustettu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Tilastot näyttävät, että...
Statystyki pokazują, że...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tilastojen mukaan...
Według statystyk...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tilastollisesti puhuen...
Statystycznie rzecz biorąc...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων