Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων