Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

To může být vidět z..., že...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Jak je možno vidět z..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Zdá se, že údaje naznačují...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Čísla ukazují, že...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Z údajů je zřejmé, že...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Výsledky této studie ukazují, že...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...pozitivně koreloval(a) s...
...estis pozitive korelaciita kun...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Jak se dalo předpokládat,...
Kiel antaŭdiris,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Dané statistiky ukazují, že...
La statistikoj montras, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Podle daných statistických údajů...
Laŭ la statistiko...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statisticky řečeno...
Statistike parolante...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων