Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Det kan ses ud fra... at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
จากที่เคยเห็นจาก...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Figurerne afslører at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... var absolut korreleret med...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
อย่างที่ทำนายไว้...
Som forudset,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statistikkerne viser at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ตามสถิติ...
I følge statistikkerne...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
พูดอย่างสถิติ
Statistisk set...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων