Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων