Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Det framgår av ... att ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Enligt vad som framgår av ..., ...
Amint látható ....
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Uppgifterna verkar antyda att ...
Az adatok alapján ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Siffrorna avslöjar att ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Resultaten från denna studie visar på att ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... var positivt korrelerade med ....
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Som förutspått, ...
Ahogy várható volt ....
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statistiken visar att ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt statistiken ...
A statisztikák szerint ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rent statistiskt sett ...
Statisztikai szempontból ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων