Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων