Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων