Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Это можно предположить, исходя из того, что...
To může být vidět z..., že...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Zdá se, že údaje naznačují...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Цифровые данные обнаруживают, что...
Čísla ukazují, že...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z údajů je zřejmé, že...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Výsledky této studie ukazují, že...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... хорошо сочеталось с ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Как мы и предполагали...
Jak se dalo předpokládat,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Статистика показывает, что...
Dané statistiky ukazují, že...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Согласно статистике...
Podle daných statistických údajů...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Статистиически...
Statisticky řečeno...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων