Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Это можно предположить, исходя из того, что...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Как можно заметить, исходя из..., ...
Wie ... zeigt, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Цифровые данные обнаруживают, что...
Die Zahlen legen offen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... хорошо сочеталось с ...
... korreliert positiv mit... .
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Как мы и предполагали...
Wie prognostiziert, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Статистика показывает, что...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Согласно статистике...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Статистиически...
Rein statistisch gesehen,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων