Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων