Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Din faptul că...reiese...
On peut voir avec... que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
După cum putem observa din...,....
Comme il peut être vu avec..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Datele par să sugereze faptul că...
Les informations semblent suggérer que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Les chiffres révèlent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Plusieurs résultats notables furent...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...a fost corelat pozitiv cu...
Une corrélation fut établie entre...et...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
După cum am anticipat,...
Comme prévu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statisticile demonstrează faptul că...
Les statistiques montrent que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Conform statisticilor...
Selon les statistiques...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Din punct de vedere statistic...
Statistiquement parlant...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων