Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Patrząc na ... można zauważyć, że...
On peut voir avec... que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Jak można zauważyć na... , ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane te zdają się sugerować, że...
Les informations semblent suggérer que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane wykazują, że...
Les chiffres révèlent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Z danych wynika, że...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kilka godnych uwagi wyników...
Plusieurs résultats notables furent...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...był dodatnio skorelowany z...
Une corrélation fut établie entre...et...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Comme prévu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statystyki pokazują, że...
Les statistiques montrent que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Według statystyk...
Selon les statistiques...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistiquement parlant...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων