Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Według statystyk...
According to the statistics…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων