Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Din faptul că...reiese...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Amint látható ....
După cum putem observa din...,....
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az adatok alapján ...
Datele par să sugereze faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az ábrákon látható, hogy ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...a fost corelat pozitiv cu...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Ahogy várható volt ....
După cum am anticipat,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A statisztikák szerint ...
Conform statisticilor...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statisztikai szempontból ...
Din punct de vedere statistic...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων