Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Uit ... blijkt dat ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Amint látható ....
Zoals ... aantoont, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az adatok alapján ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
De cijfers onthullen dat ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Az ábrákon látható, hogy ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... verhoudt zich positief tot ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Ahogy várható volt ....
Zoals voorspeld, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
De statistieken tonen aan dat ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A statisztikák szerint ...
Volgens de statistieken ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statisztikai szempontból ...
Statistisch gezien ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων