Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων