Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
...에서 보다시피, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
La ciferoj malkaŝas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...estis pozitive korelaciita kun...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
예상 했던 데로, ...
Kiel antaŭdiris,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

통계자료에 따르면...
La statistikoj montras, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계에 의하면,
Laŭ la statistiko...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계적으로 말하면,
Statistike parolante...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων