Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
...에서 보다시피, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
예상 했던 데로, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

통계자료에 따르면...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계에 의하면,
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계적으로 말하면,
Στατιστικά μιλώντας...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων