Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Det kan ses ud fra... at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
...에서 보다시피, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Figurerne afslører at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... var absolut korreleret med...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
예상 했던 데로, ...
Som forudset,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

통계자료에 따르면...
Statistikkerne viser at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계에 의하면,
I følge statistikkerne...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계적으로 말하면,
Statistisk set...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων