Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Dall'osservazione dei dati si registra...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Come si può osservare da...., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
I dati sembrano suggerire che...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
I grafici rivelano che...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dal grafico si rende evidente che...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Alcuni dati degni di nota sono...
・・・・という注目すべき結果になった。
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... è direttamente proporzionale a...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Come già annunciato...
予想通り、・・・・
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

La statistica mostra che...
・・・・ということをこの統計は示している。
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Secondo quanto emerge dalla statistica...
統計によると、・・・・
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Parlando in termini statistici...
統計的に見て、・・・・
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων