Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Dall'osservazione dei dati si registra...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Come si può osservare da...., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
I dati sembrano suggerire che...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
I grafici rivelano che...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dal grafico si rende evidente che...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Alcuni dati degni di nota sono...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... è direttamente proporzionale a...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Come già annunciato...
كما هو متقّع، ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

La statistica mostra che...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Secondo quanto emerge dalla statistica...
وفقاً للإحصائيّات...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Parlando in termini statistici...
من الناحية الإحصائيّة
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων