Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

A partir de... se puede observar que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Como se puede ver en...
จากที่เคยเห็นจาก...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Los datos parecen sugerir que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La figuras revelan que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Con base en las figuras se puede notar que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Varios resultados relevantes fueron...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Los resultados del presente estudio demuestran que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... fue asociado positivamente con...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Como se predijo...
อย่างที่ทำนายไว้...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Las estadísticas muestran que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Según las estadísticas,...
ตามสถิติ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Desde el punto de vista estadístico...
พูดอย่างสถิติ
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων