Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... on nähtävissä, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
Aineisto viittaa siihen, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Luvut osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Lukujen perusteella on selvää, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
Kuten ennustettu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
Tilastot näyttävät, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
Tilastojen mukaan...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
Tilastollisesti puhuen...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων