Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
...'den görülebileceği üzere ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Sayılar gösteriyor ki ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
Tahmin edildiği üzere ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
İstatistikler gösteriyor ki ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
İstatistiklere göre ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων