Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Это можно предположить, исходя из того, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
Как можно заметить, исходя из..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Цифровые данные обнаруживают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... хорошо сочеталось с ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
Как мы и предполагали...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
Статистика показывает, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
Согласно статистике...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
Статистиически...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων