Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
Στατιστικά μιλώντας...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων